DEMI RAKYAT :

GUNALAH OTAK, GUNALAH AKAL, GUNALAH JARI, GUNALAH PERASAN DAN GUNAKANLAH KESEMPATAN YANG ADA UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN YANG MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK DENGAN TIADA MENGUNDI UMNO-BN DALAM PRU KE-13

Thursday, July 30, 2009

ZAMRY APAMACAM, YOU PUNYA BOS?


ISA: DISALAHGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PARAN PEMIMPIMN UMNO

Tun Razak beri jaminan ISA hanya untuk pengganas komunis
Oleh : Ahmad TajdidGERAKAN MANSUHKAN ISA (GMI) akan mengadakan perhimpunan di ibu negara pada 1 Ogos ini sempena penyerahan memorandum kepada Istana Negara menggesa supaya Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dimansuhkan. Tanggal 1 Ogos akan datang juga adalah tahun ke-49 ISA diluluskan Parlimen. Apakah tujuan sebenar ISA diwujudkan? Ikuti sedutan ucapan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Tun Abdul Razak Husain ketika Rang Undang-undang ini dibawa ke Dewan Rakyat pada 21 Jun 1960.


Tuan Yang Dipertua, saya suka hendak terangkan sedikit berkenaan dasar Rang Undang-undang (Keselamatan Dalam Negeri) ini.


Seperti Ahli-ahli Yang Berhormat ketahui bahawa Kerajaan bercadang hendak menamatkan darurat yang ada pada ketika sesudah 12 setengah tahun lama-nya iaitu akan tamat pada 31 haribulan Julai. Oleh itu mustahaklah diadakan Rang Undang-undang termasuklah Rang Undang-undang Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Bill.


Seperti yang telah diterangkan, kerap kali bahawa sungguhpun Darurat akan tamat pada 31 haribulan Julai ini, tetapi musuh iaitu pengganas komunis masih lagi ada di negeri kita di antara sempadan Tanah Melayu.


Sudah saya terangkan tadi lebih kurang 580 orang lagi pengganas komunis di sempadan Tanah Melayu dan barangkali 90 orang lagi ada dalam negeri Tanah Melayu. Jadi, mustahak-lah kita mengadakan satu undang-undang supaya dapat Kerajaan meneruskan serangan terhadap pengganas-pengganas komunis ini supaya dapat dihapuskan dengan seberapa segera.


Begitu juga oleh sebab musuh masih ada dalam negeri kita yang mana musuh itu disebabkan dan memikirkan yang mereka itu telah kalah dalam peperangan yang akan menjalankan seberapa usaha tenaganya dengan cara meresap subversif hendak menjatuhkan Kerajaan negeri ini dan hendak merosakkan keamanan. Oleh sebab itu, mustahak-lah kita mengadakan undang-undang bagi mencegah atau melawan anasir-anasir subversif itu.


Undang-undang atau Rang Undang-undang yang ada ini bertujuan satu bagi hendak menjalankan peperangan di sempadan antara Tanah Melayu dengan Siam supaya pengganas komunis akan dihapuskan dengan segera. Kedua, hendak mencegah anasir-anasir pengganas komunis yang ada dalam negeri ini yang menjalankan pekerjaan dengan cara meresap atau subversif.


Berkenaan dengan bahagian yang kedua Rang Undang-undang ini iaitu bagi melawan pengganas komunis di sempadan Siam, dan oleh sebab peperangan akan diteruskan maka terpaksalah diadakan kuasa-kuasa yang banyak sedikit pada pihak Kerajaan dan pihak tentera dan juga pihak Polis bagi menjalankan tugas mereka itu.


Oleh sebab itulah didapati bahagian yang kedua dalam Rang Undang-undang ini ada kuasa yang besar itu diberi setengah dari pihak Kerajaan dan pihak pegawai-pegawai tentera, akan tetapi kuasa itu hanya-lah boleh digunakan dalam kawasan-kawasan yang tertentu yang telah diisytiharkan menjadi security areas (kawasan keselamatan), dan Kerajaan hendak menjadikan di-kawasan sempadan Siam ia-itu kawasan-kawasan di sebelah utara negeri Perlis, sebelah timur negeri Kedah, di utara negeri Perak, dan sebelah barat negeri Kelantan. Kawasan yang lain tidak akan dijadikan 'security area'.


Jadi, kawasan yang kedua dalam Rang Undang-undang ini akan digunakan dalam tempat yang tersebut sahaja. Berkenaan bahagian yang pertama dalam Rang Undang-undang ini sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa kuasa yang dikehendaki itu supaya hendak mencegah anasir-anasir subversif yang ada dalam Tanah Melayu ini. Dan fasal yang mustahak sekali dalam bahagian ini ialah bahagian Fasal 8 berkenaan dengan kuasa hendak mempertahankan orang yang difikirkan merbahaya kapada Keselamatan dalam Negeri.


Saya suka terangkan di sini Kerajaan tidak suka hendak memberi perintah supaya seseorang itu ditahan. Akan tetapi oleh sebab difikirkan kadang-kadang mustahak kerana keselamatan negeri, maka terpaksa di-gunakan kuasa ini. Dan apabila seseorang itu telah ditahan, Kerajaan berusaha supaya mereka itu dapat dilepaskan dengan seberapa segera.


Semenjak tahun 1957 hampir 200 orang tahanan telah dikeluarkan, bagitu juga orang yang ditahan sekarang apabila Kerajaan berpendapat mereka itu tidak lagi merbahayakan kepada keselamatan negeri dan mereka itu benar-benar taat setia kapada negeri ini, mereka itu akan dilepas dan dibebaskan dengan saberapa segera. Jadi itulah caranya Kerajaan menjalankan kuasa yang ada di dalam tangan Kerajaan pada masa yang telah lalu.


Dan saya boleh memberi akuan kapada Dewan ini bahawa kuasa-kuasa yang akan diberi kapada Kerajaan akan digunakan dengan cermatnya dan dengan semata-mata memikirkan kepada kepentingan dan keselamatan negeri.


Oleh itu, saya harap Ahli-ahli Yang Berhormat akan memberi sokongan kapada Rang Undang-undang ini.

49 tahun lalu, PAS yakin ISA akan disalahguna


BERIKUT adalah sedutan ucapan Ahli Parlimen Bachok yang juga Timbalan Yang Dipertua Agung PAS, Prof Dr Zulkiflee Muhammad ketika bangun membahaskan Rang Undang-undang Keselamatan Dalam Negeri di Dewan Rakyat pada 21 Jun 1960.


Tuan Yang Dipertua, di hadapan kita ini ada satu Rang Undang-undang yang bertujuan hendak memerangi subversif, dan di-dalam Undang-undang ini ada beberapa peraturan yang ditujukan kapada maksud itu.


Tuan Yang Dipertua, saya bangun di sini menyokong undang-undang ini. Tetapi saya hendak menceritakan beberapa perkara yang ada di-dalam Undang-undang ini yang pada fikiran saya akan boleh menimbulkan kepayahan dan kesusahan dan akan boleh digunakan bagi maksud yang lain daripada maksud yang asal Undang-undang ini.


Tadi, Timbalan Perdana Menteri (Tun Abdul Razak Hussain) sudah memberikan fikirannya dan di dalam ucapannya yang panjang itu dia telah memberi satu tegasan mengatakan bahawa Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mencengkam kebebasan dan demokrasi di dalam negeri ini. Dan dia telah berjanji dan memberi jaminan tidak pula ada tujuan Kerajaan hendak menggunakan Undang-undang ini bagi maksud menahan perkembangan parti-parti politik yang bertentangan dengan Kerajaan.


Saya tidak tahu sama ada janji ini boleh dipegang atau tidak. Itu akan diterangkan oleh perbuatan-perbuatan yang akan ditunjukkan kepada Menteri itu; tetapi saya memberi amaran, Tuan Yang Dipertua. Di-dalam mempersetujukan ini saya memberi amaran bahawa kalau sah dan benar tujuan Kerajaan hendak mengawal, memelihara dan mengembangkan demokrasi di negeri ini maka amalkanlah Undang-undang ini menurut dasar pengubalannya.


Sebarang salah guna dari Undang-undang ini akan membawa satu reaksi yang buruk dan tidaklah menjadi mustahil kalau sesudah berjanji hendak dijalankannya dengan baik, tidak mustahil Kerajaan itu hendak menjalankan dengan tidak baik. Orang-orang atau setengah atau sebahagian daripada manusia daripada negeri ini akan menjadi komunis jika disalah pakai Undang-undang ini.


Kita tahu kesalahan-kesalahan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam Undang-undang sebagaimana saya sebutkan, tetapi bagi kepentingan keselamatan negeri dan atas asas bahawa Undang-undang ini menuju kapada mencegah perkembangan subversif (komunis) dan terrorism (keganasan) maka kita sokong.


Tuan Yang Dipertua, apabila kami menyokong Undang-undang ini, kami tuntut kepada Kerajaan supaya meluaskan fahaman di dalam makna subversif tidak sahaja subversif dari komunis, tetapi sebarang anasir yang tidak diingini yang ingin menjatuhkan tatahidup demokrasi di dalam negeri ini hendaklah ditegah sama ada dia melakukan subversifnya itu dengan cara langsung atau tidak langsung.


Saya maksudkan puak-puak Amerika, puak-puak Inggeris, puak-puak apa sahaja yang cuba hendak menggunakan helah dan dayanya bagi menjahanamkan tatahidup di negeri ini di dalam subversif.


Sebabnya Tuan Yang Dipertua, "Prejudicial to the interest of this country" yang menjadi teras bagi perkara yang besar di dalam Undang-undang ini tidaklah semata-mata dihadkan kepada sesuatu puak sahaja. Saya bersetuju bahawa bahaya-bahaya komunis amatlah besar. Dan ada masanya iaitu akan bertambah besar. Cara-cara mengembangkan komunis di dalam negeri ini bukanlah payah. Sedikit kesilapan akan membalikkan sejarah negeri ini kepada apa yang telah berlaku.


Bagi pihak saya, sehinggakan pengisytiharan Perdana Menteri menyokong kemasukan China ke dalam United Nation (Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu) itu pun saya rasa, ada mempunyai bibit yang menyeronokkan orang-orang komunis di dalam negeri ini, dengan memberikan kekuatan kapadanya bahawa sekarang negara besarnya telah diakui dan komunisnya sa-kurang-kurangnya dihormati.


Sekurang-kurangnya Perdana Menteri kita telah memberi sadikit angin kepada goyangnya pokok komunis di Tanah Melayu ini dengan pengisytiharan yang saya tidak hendak bahaskan kerana itu soal luar negeri tetapi tidak di-nafikan adanya sokongan moral komunis.


Tuan Yang Dipertua, di-dalam Undang-undang ini, ada beberapa perkara yang tidak terang dan ini akan saya cuba menyebutkannya, supaya dengan menyebutkan perkara-perkara itu dapatlah Kerajaan itu betul-betul mengamalkan Undang-undang ini dengan jiwa dan roh Undang-undang. Ini tidak dengan jiwa dan roh yang lain dari dasar menggunakan Undang-undang ini.


Lagi sekali saya katakan, sebarang silap amal, salah gunakan Undang-undang ini bukan akan mengurangkan terrorist yang 400 orang itu bahkan akan menambah bilangannya. Sebarang penekanan yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang ini akan mengakibatkan kesan balas yang tidak diingini.


Pergi kepada satu-satunya Undang-undang ini dan saya percaya Kerajaan ketika sekiranya orang menyokong satu Undang-undang Kerajaan itu maka berilah pertimbangan yang berat kepada fikiran yang dikemukakannya itu sebab dia tidak membangkang, cuma menyokong, kerana ada perkara-perkara yang dirisau, kok salah masuk maka akan sengetlah perjalanan jentera Undang-undang ini.


Tuan Yang Dipertua, di dalam mempersetujui Rang Undang-undang ini, Persatuan Islam Tanah Melayu memegang apa yang dicakapkan oleh Kerajaan bahawa dia tidak bertujuan hendak mencegah perkembangan politik yang sihat di dalam negeri ini. Sebab apa, Tuan Yang di-Pertua? Kerana kita memikirkan kepentingan keselamatan negara. Apa yang disyarahkan oleh orang-orang Persatuan Islam Tanah Melayu mudah sangat membawa kapada apa yang di-sebutkan di sini.


Dalam hal menentang terrorist (pengganas) ini, Tuan Yang Dipertua, kita tentulah tidak berapa risau sebab kategori atau jenis manusia yang disebutkan sebagai 'terrorist' adalah kurang orang yang mungkin dituduh. Maka apa yang ada dalam undang-undang ini yang menerangkan bahawa boleh kita maafkan, kalau pun ia itu terkeluar sedikit sesudah batas kebebasan hidup biasa. Sebab kita adalah berhadapan dengan 'terrorist'.


Walau bagaimana pun kalau ada kemungkinan kezaliman yang dapat dilakukan kepada orang yang kita rasa bukan dirinya penjahat maka patut dihindarkan dalam undang-undang atau yang menjalankan undang-undang ini.


Setelah saya menyebutkan dalam perkara ini tadi maka saya ingin mengemukakan kapada Tuan Yang Dipertua bahawa kami menyokong Rang Undang-undang ini demi kepentingan keselamatan negara, dan saya ulangkan peringatan yang diberi tadi bahawa sebarang salah guna di atas undang-undang ini akan mengakibatkan satu perkara yang sebaliknya.


“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”.
"SELAMATKAN RAKYAT DAN SELAMATKAN NEGARA”
“PROTES SAMPAI TURUN”

Oleh : Tun Telanai

Assalamu’laikum wm.wrt,


Memang sudah dijangkakan, kemunculan dengan tiba-tiba Majlis Permuafakatan Ummah (Pewaris), sebuah NGO yang kononnya memperjuangan kedaulatan Melayu hanyalah untuk menimbulkan suasana tidak tenteram dan menghalang Gerakan Mansuhkan ISA (GMI) mengadakan demontrasi mendesak kerajaan memansuhkan ISA pada hari Sabtu, 1 Ogos nanti.

Strategi yang digunakan oleh UMNO melalui Pewaris memang tepat apabila Ketua Polis Kuala Lumpur mengarahkan GMI dan Pewaris supaya membatalkan demontrasi yang dirancangkan itu [
http://www.malaysiakini.com/news/109493].

Pewaris adalah golongan yang terdiri daripada orang-orang yang berfikiran songsang, iaitu orang-orang yang berotak ‘sewel’ atau erti kata lainnya ‘gila’. Masakan tidak, orang menyeru kepada kebaikan, Perwaris pula menyeru orang ramai melakukan kemungkaran dan mempertahan sebuah kerajaan yang zalim, menyalahgunaan kuasa dan rasuah.

Setakat ini, tidak ada sebarang sumbangan Pewaris yang didakwanya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan agama. Orang-orang ‘gila’ yang menganggotai NGO ini hanya bertindak menyokong apa sahaja dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, tidak kira sama ada sesuatu dasar itu merugikan bangsa dan agama. Meraka hanaya pandai menyokong sahaja, tanpa membuang sebarang tindakan atau cadangan yang membina, mendaulatkan bangsa dan agama seperti yabng sering diwar-warkan. Itulah tujuan penubuhan Pewaris sebenarnya.

Tidak pernah dengar Pewaris membantah dasar liberalisasi oleh kerajaan pimpinan Najib Tun Razak. Dasar ini memberikan kebebasan kepada syarikat-syarikat luar negara memegang ekuiti sehingga 70 peratus. Sebelum itu, ekuiti kepada syarikat luar Negara hanya 49 peratus manakala syarikat tempatan masih memegang saham 51 peratus.


Pewaris juga mendiamkan diri apabila firma pelaburan berpengkalan di Hong Kong, Wang Tak Co Ltd menjadi pemegang saham tunggal terbesar dalam Bernas di Bursa Malaysia mulai 28 Julai lalu. Wang Tak yang dimiliki oleh kumpulan Lee Hing Development Ltd menguasai 31.36 peratus atau 147.51 juta saham daripada keseluruhan 470.402 juta saham Bernas.


Pewaris rela dan sanggup bersubahat dengan UMNO untuk melihat 60 peratus anak-anak Melayu khususnya di pendalaman mundur dan tercicir dalam bidang pelajaran dan sanggup melihat Bahasa Melayu lama kelamaan terkubur di tanah air sendiri. Tidak pernah dengar suara-suara dari Pewaris bangkit bersama-sama dengan ahli-ahli bahasa, budayawan, cendiakawan Melayu, NGO-NGO Melayu lainya dan parti-parti politik Melayu yang menentang penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran matematik dan sains.Dan akhirnya pada 9 Julai lalu [sempena PRK Manik Urai] Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin memgumumkan pemansuhan dasar PPMSI pada tahun 2012. Beliau sendiri mengakui bahawa kemerosotan pencapaian murid-murid di luar bandar dalam mata pelajaran sains dan matematik [http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0709&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_01.htm]


Pewaris diam membisu apabila Najib umumkan DEB dimasuhkan. Apa yang ada dihadapan bangsa Melayu sekarang ini ialah : Melayu mesti bersaing dengan bukan Melayu dalam berbagai sector. Merit dan pencapaian diutamakan. Mana lagi hak dan keistemewaan orang Melayu?


Pewaris sebenarnya ialah musuh dan pengkianat bangsa dan agama.

Sekian, terima kasih.Wassalam

“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”.

"SELAMATKAN RAKYAT DAN SELAMATKAN NEGARA”
“PROTES SAMPAI TURUN”

Saturday, July 25, 2009

SANDIWARA NAJIB : PENUBUHAN SURUHANJAYA DIRAJA DAN INKUIRI

Oleh : Tun Telanai

Assalamu’alaikum wm.wrt,

Lama saya tidak berkesempatan menulis kerana kekangan masa dan bebanan tugas semakin bertambah dari masa ke semasa. Isu kematian Teoh Beng Hock, Setiausaha politik Exco kerajaan Selangor Ean Yong Hian Wah [ADUN Seri Kembangan] dan isu penangguhan perbicaraan kes liwat saudara Anwar Ibrahim [asalnya ditetapkan 1 hingga 24 Julai], tetapi telah dipinda kepada 2 September depan [dalam bulan puasa] telah mencuit perasaan saya untuk berkongsi pandangan dengan bloger lainnya. Isu Anwar akan saya bicarakan di lain waktu, sekiranya ada kesempatan. InsyaAllah.

Teoh Beng Hock ditemui mati pada 16 Julai di tingkat lima Plaza Masalam, Shah Alam, yang turut menempatkan pejabat SPRM di tingkat 14. Teoh baharu sahaja selesai disoal siasat ala-mosad [besar kemungkinankah pegawai-pegawai SPRM turut menerima tata cara latihan dan prosedur siasatan secara tidak langsung daripada regim Israel] dari pukul 5.00 petang hingga hampir ke pukul 4.00 pagi tanpa henti-henti.

Dalam konteks ini, SPRM tidak ada sensiviti langsung untuk melayan Teoh sebagai seorang manusia yang hanya disiasat bersabit tuduhan menyalahgunaan peruntukan DUN di Selangor seperti yang seringkali yang dilakukan dan disalahgunakan oleh para pemimpin UMNO dan BN lainnya [mungkin standard SPRM menetapkan bahawa tidak menjadi satu kesalahan untuk UMNO/BN, tetapi bagi pembangkang [Pakatan Rakyat] ianya menjadi satu kesalahan yang amat besar-ia merupa satu kesalahan jenayah yang amat berat dan amat membahayakan untuk keselamatan negara dan rakyat Malaysia amnya]. Tindakan SPRM ini seolah-olah telah mengambilalih terus peranan polis dalam mengsoal-siasat Teoh dianggap sebagai seorang penjenayah besar yang paling dikehendaki, yang disamatarafkan dengan penjenayah terkenal pada satu masa dulu, iaitu ‘Botak Chin’ atau ‘Kali Muthu’.

Melalui tekanan yang paling hebat yang datang daripada berbagai arah, Najib Tun Razak tidak dapat membuat sebarang dalihan dan mengelak, maka pada hari Rabu, 22 Julai lalu, kabinet pimpinan Najib telah mengarahkan diadakan Inkuiri untuk menentukan punca kematian Teoh dan pada masa yang sama beliau turut mengarahkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan DiRaja untuk meneliti prosedur standard operasi SPRM dalam menyoal siasat saksi.

Pada pandangan saya dan persepsi kebanyakan rakyat di negara ini, penubuhan kedua-dua badan ini tidak membawa sebarang makna bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia hanya satu sandiwara yang dilakonkan Najib dan kuncu-kuncunya bagi mengkaburi mata dan mengalihkan pandangan rakyat dari isu sebenar yang UMNO hadapi sekarang. Ia merupakan satu konspirasi politik yang dirancang dan distrategikan oleh Najib dan regimnya untuk merampas negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat. Tulisan Mat Saman Kati yang dibawa oleh DinBinjai dalam Laman Marhaen pada siaran hari Sabtu 18.7.2007 [http://www.marhaen.info/v2/mar_a_din_binjai22.html] menggambarkan bahawa SPRM adalah sebahagian daripada alat UMNO [anggota BN yang ke-17] untuk merampas negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat.

Oleh yang sedemikian, awal-awal lagi saya menjangkakan bahawa kedua-dua badan yang ditubuhkan itu akan gagal mencapai matlamatnya. Diperingkat mulanya sahaja sudah nampak bercelaru. Dua badan ditubuhkan dalam menghadapi masalah yang sama. Satu Inkuiri oleh majistret untuk mengetahui punca kematian Teoh Beng Hock mengikut Kanun Prosedur Jenayah (CPC). Mahkamah akan menentukan punca kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Manakala bidang tugas Suruhanjaya Siasatan DiRaja pula ialah untuk menjalankan penyiasatan ke atas prosedur yang digunapakai oleh SPRM selama ini. Kedua-dua badan ini tidak menyebut untuk mencari pihak siapa yang bertanggungjawab dan di mana kelemahannya. Jika didapati ada pihak yang melanggar undang-undang atau tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, maka pihak tersebut mesti bertanggungjawab dan patut menerima hukuman yang sewajarnya.

Hal itu tidak ditekankan, kenapa? Jawapannya : Tepuk dada, tanyalah iman. Rakyat Malaysia ada jawapannya tersendiri. Kes ini samalah seperti apa yang terjadi terhadap kes pembunuhan Altantuya Shaaribuu. Dua anggota Unit Tindakan Khas, Cif Inspektor Azilah Hadri dan Koperal Sirul Azhar Umar dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi, manakala Abdul Razak Baginda dan dalang besar dibelakangnya bebas daripada sebarang hukuman. Hakim Datuk Mohd Zaki Md Yasin bertindak betul. Memang mereka yang terlibat membunuh wanita tersebut, tetapi apa motifnya pembunuhan itu dilakukan, apa hubungan mereka berdua dengan wanita berkenaan dan siapa yang mengarahnya? Sampai sekarang tidak ada jawapannya. Menjadi rekod dunia satu pembunuhan tanpa motif.


Kes ini pastinya akan berulang lagi. Kali ini terhadap kes kematian Teoh Beng Hock. SPRM tidak akan berani bertindak sebegitu sekiranya ‘tidak ada udang disebalik batu’ yang mengarahkannya menyerbu pejabat tujuh wakil rakyat DAP dan PKR di Selangor dan menyiasat pegawai kerajaan negeri Selangor yang berdaulat berlagak bagaikan gangster dan samseng jalanan. Kenapa SPRM menikus apabila bertimbun laporan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat terhadap para pemimpin UMNO.Contohnya kes istana RM24 juta Khir Toyo, penyelewengan duit tabung BALKIS oleh isteri Khir Toyo, Muhyiddin Yassin yang melakukan rasuah dalam PRK di Manik Urai. Ia menjadi satu kesalahan di bawah Akta Pilihan Raya 1954. Taktik UMNO membayar elaun tambang kepada pengundi luar yang pulang untuk mengundi pada 14 Julai di Manik Urai telah menggunakan premis KESEDAR di Sungai Peria kira-kira 50 meter dari pusat pengundian SK Perai. Malaysiakini menyiarkan rakaman video insiden tersebut. Insiden UMNO menyogok wartawan sebanyak RM300.00 sewaktu PRK Kuala Terengganu pada Janauri lalu masih menjadi misteri dan kenapa SPRM mengambil sikap membisu seribu bahasa dan menyepi sehingga kini. Tidak segarang di Perak, di Pulau Pinang dan kini di Selangor.Begitulah perangai SPRM laknatullah ini yang menjadi sebahagian alat kepada UMNO, disamping bergading bahu dengan pasukan polis, SPR, Peguam Negara, Kehakiman, jentera-jentera kerajaan serta institusi-institusi istana tertentu berusaha untuk mengekalkan pemerintahan UMNO untuk selama-lamanya, walaupun kerajaan pimpinan UMNO dulu, kini dan selama-lamanya bergelomang dengan najis rasuah, pecah amanah, menyalahgunaan kuasa dan penuh kudis-kurap bernanah yang busuk membusukkan, ia tetap menjadi sanjungan dan mengantung harapan. Hairan bin ajaib.Perlu diingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, banyak sudah Surahanjaya DiRaja ditubuhkan terutama di zaman Abdullah Ahmad Badawi memerintah. Satu pun tidak mencapai matlamat penubuhan Suruhanjaya-suruhanjaya tersebut. Contoh pada 4 Februari 2004, satu Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 bagi membaikpulih imej pasukan polis yang rosak teruk di zaman pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun.

Pasukan polis ketika itu telah menjadi pasukan tunggangan Mahathir [sampai kini tidak berubah terus setia dan menjadi kerabat UMNO yang ke-15] untuk mempertahankan kuasanya. Sebanyak 125 cadangan dengan 634 muka surat telah dikemukakan oleh Pengerusi Suruhanjaya, Tun Mohamed Dzaiddin Abdullah kepada kerajaan pimpinan Abdullah terutama usaha mendukung standard etika dan integriti yang tinggi bagi meningkatkan kredibiliti pasukan.

Laporan tersebut mendedahkan ada pegawai kanan polis berupaya mengumpul kekayaan sebanayak RM38 juta dan ada pegawai polis boleh mengutip bayaran bulanan sebanyak RM200,000.00 sebulan sebagai perlindungan daripada pemilik primis-primis haram. Oleh sebab itu, laporan itu memfokuskan cadangan penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salahlaku Polis (IPCMC) melalui sebuah Akta Parlimen. IPCMC akan bekerjasama dengan Badan Pencegah Rasuah (sekarang SPRM) dan agensi kerajaan lain.

Cadangan ini amat penting bagi meningkatan keprofessionalan pasukan polis supaya ia lebih adil dan bebas dalam menjalankan tugas. Cadangan yang baik ini tidak dilaksanakan, tetapi melaksanakan cadangan-cadangan yang membawa keuntungan[membuat duit berjuta] untuk peribadi dan kroni seperti membina rumah-rumah baru polis, komplek polis, membekal computer dan seumpamanya. Imej pasukan polis berterusan tidak dapat dipulihkan, malah imej pasukan polis menjadi semakin teruk di bawah teraju Musa Hassan dalam kerajaan pimpinan Najib Tun Razak.Sebuah lagi Suruhanjaya yang ditubuhkan pada bulan Disember 2007 berhubung rakaman klip video yang mengandungi perbualan telefon di antara seorang peguam [V.K.Lingam] dengan hakim kanan [bekas Ketua Hakim Negara Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim ]yang dikatakan mengatur pelantikan hakim. Ia dipengerusikan oleh bekas Hakim Besar Malaya, Tan Sri Haidar Mohamed Noor dan dianggotai bekas Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Steve Shim Lip Kiong; bekas Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Mahadev Shankar; bekas Peguam Cara Negara, Puan Sri Zaitun Zawiyah Puteh dan Pesuruhjaya Suhakam, Prof Emeritus Datuk Dr Khoo Kay Kim. Suruhanjaya itu menyiapkan laporannya dan menyerahkan kepada kerajaan Abdullah pada Janauri 2008 dan pada 16 Mei 2008 kabinet pimpinan Abdullah telah mengarahkan Peguam Negara segera meminta agensi berkaitan menyiasat tuduhan yang dilemparkan terhadap bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad, dua bekas Ketua Hakim Negara Mohd Eusoff Chin dan Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim, bekas Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Tengku Adnan Tengku Mansor, ahli perniagaan terkemuka Vincent Tan dan peguam V.K. Lingam.Dalam laporannya, Suruhanjaya itu berkata terdapat alasan kukuh untuk menyiasat individu-individu yang disebut di atas mengikut Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Rasuah 1961, Akta Profesion Guaman 1976 dan Akta Rahsia Rasmi 1972, tetapi sehingga saat ini cadangan Suruhanjaya tersebut dibakulsampahkan. Membuang masa, wang, tenaga dan fikiran berkerja dengan sebuah kerajaan yang korup. Dengar khabar pada 17 Jun lalu, SPRM telah menutup satu daripada empat kertas siasatan yang dibuka berhubung kes klip video V.K.Lingam. Menurut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mohamed Nazri Aziz berkata ini kerana tiada keterangan mencukupi untuk membuktikan pertuduhan mengikut Seksyen 11(c) Akta Pencegahan Rasuah 1997.Jadi, kesimpulannya penubuhan Suruhanjaya Siasatan DiRaja dan Inkuiri bagi menyiasat kes kematian Teoh Beng Hock, Setiausaha politik EXCO kerajaan Selangor Ean Yong Hian Wah adalah membuang masa dan merupakan satu pembaziran duit rakyat.Sekian, terima kasih.Wassalam


“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”

Tuesday, July 21, 2009

PAK KADUK DALAM KRISIS POLITIK PERAK

Oleh : Aku Anak Perak (MJA), Bota
http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=021709&Itemid=46

"Menang sorak kampung tergadai" sering kali diucapkan oleh ramai orang. Apabila berlaku sesuatu yang diandaikan menggugat kepentingan orang Melayu di negara ini, frasa inilah yang dilafazkan.

Ikon yang acap kali dikaitkan ialah Pak Kaduk, watak 'bodoh lurus' dalam sastera Melayu dan dianggap sebagai setaraf dengan Lebai Malang dan Pak Pandir. Walaupun kisah Pak Kaduk dilihat sebagai kisah teladan dalam cerita rakyat, namun kewujudan Pak Kaduk di alam nyata turut diakui oleh penduduk sekitar Lambor di Parit, Perak. Tanyalah individu yang lahir di Lambor atau yang pernah hidup di situ. Adakah mereka berani memakan ikan tapah?


Pak Kaduk dan ikan tapah amat sinonim kerana menurut cerita lisan masyarakat tempatan, di dalam perut ikan tapah itulah Pak Kaduk diketemukan dengan emas yang membantunya untuk menebus kampungnya yang telah tergadai. Atas ?sumbangan? ikan tapah itu, Pak Kaduk bersumpah agar keturunannya tidak boleh memakan dan memegang ikan itu. Sekiranya sumpah tersebut dilanggar, beberapa kesan fizikal seperti gatal-gatal akan dialami.


Sama ada terdapat kebenaran pada kisah tersebut, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Penulis bagaimanapun pernah dibekalkan salasilah keturunan Pak Kaduk dan dimaklumkan bahawa saki-baki emas itu masih diwarisi keturunannya hingga kini.


Signifikan kisah Pak Kaduk dan "menang sorak kampung tergadai" dengan sistem pemerintahan tempatan amat jelas khususnya yang berkait dengan peranan pembesar yang menjadi penasihat istana. Pak Kaduk ialah seorang pembesar desa yang berasal dari Siak dan memiliki seekor ayam jantan yang bernama Biring Si Kunani.


Ayam ini tidak mampu ditewaskan oleh mana-mana ayam jantan dalam acara sabung ayam. Pada masa itu, acara sabung ayam masih menjadi acara tradisi masyarakat Melayu. Ironinya, raja yang memiliki kuasa pemerintahan mutlak pada masa itu turut melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan ekonomi rakyatnya termasuklah acara sabung ayam.


Apabila menyedari ayam baginda tidak mungkin dapat menewaskan ayam sabung Pak Kaduk, suatu konspirasi dirancang. Perancangnya ialah golongan pembesar istana dengan objektif utamanya adalah untuk menjaga air muka raja dari segi sosialnya dan menjaga kepentingan ekonomi raja kerana setiap acara sabung ayam ada taruhannya.


Ayam Pak Kaduk ditukarkan dengan ayam raja dan taruhan acara sabung ayam itu ialah kampung halaman tanah milik Pak Kaduk sendiri (ada cerita yang mengatakan termasuk isteri dan anak-anaknya).


Mangsa dalam agenda pembesar istana ialah Pak Kaduk yang dipotretkan sebagai orang yang bodoh. Potret ini berjaya hingga kini malah tertanam dalam setiap minda orang Melayu. Benarkah Pak Kaduk seorang yang lekeh dan bodoh?


Pak Kaduk seorang pembesar desa dan memiliki seekor ayam jantan yang tidak mampu ditewaskan oleh mana-mana ayam jantan termasuklah ayam milik raja. Jika Pak Kaduk seorang yang bodoh, mana mungkin memiliki seekor ayam yang hebat atau kampung halaman yang luas. Kekuatan ayam itu dalam masyarakat Melayu feudal melambangkan kehebatan pemiliknya.


Pak Kaduk seorang pembesar desa atau jajahan yang hebat tetapi pembesar istana pada masa itulah yang bertanggungjawab mencipta cerita negatif tentang Pak Kaduk bagi menjadikan perancangan dan konspirasi mereka halal dan wajar. Maka lahirlah frasa paling popular untuk menunjukkan kebodohan Pak Kaduk iaitu "menang sorak kampung tergadai".


Dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu, frasa menang sorak kampung tergadai masih diungkapkan sebagai suatu peringatan tentang kealpaan masyarakat Melayu dalam menangani situasi zaman yang telah berubah dan sistem pemerintahan yang jauh berbeza. Namun, tidak ramai yang cuba mengungkapkan faktor-faktor frasa tersebut boleh wujud malah kisah Pak Kaduk sering kali ternoktah di situ.


Umum dilihat sepakat tidak menyorot kisah Pak Kaduk selepas menang sorak kampung tergadai. Malah lebih malang Pak Kaduk dijadikan kambing hitam dan teladan negatif tentang kebodohan dan kealpaan manusia Melayu. Pak Kaduk hanyalah antara rakyat yang bodoh, tidak berfikiran panjang, tiada wawasan, tidak tahu berkata "tidak" dan segala bentuk kebodohan dipalitkan kepadanya.

.
Usaha Pak Kaduk untuk menebus semula hartanya tidak pernah dijadikan teladan positif malah yang anehnya kejelekan perancang konspirasi terhadap Pak Kaduk berjaya disembunyikan daripada penilaian dan pentafsiran umum.


Oleh itu, penulis berpandangan bahawa frasa "menang sorak kampung tergadai" berlaku disebabkan kealpaan dan kerakusan banyak pihak.


Pertamanya ialah dasar pemerintah itu sendiri. Dalam sistem yang mengamalkan raja sebagai pemerintah mutlak, peranan baginda adalah ibarat payung yang menaungi rakyatnya untuk berteduh. Sebagai payung, raja tidak harus berteduh di bawah payungnya sendiri. Dalam erti kata lain, raja tidak seharusnya terjebak atau berebut kepentingan yang sama dengan rakyatnya.


Jika rakyat pada masa itu masih mengamalkan acara sabung ayam, raja perlu mengawasinya agar tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini seperti pergaduhan atau taruhan yang melampau dan bukannya bertindak sebagai salah seorang pemain. Jika berlaku perebutan kepentingan, maka rakyat akan kalah atau sengaja mengalah dan memberikan kepentingan itu untuk raja atas kapasiti tidak mahu derhaka, menerima konsep daulat dan tulah raja.


Dalam sistem pemerintahan moden, peranan raja masih sebagai payung untuk rakyatnya berteduh tanpa mengira fahaman politik, anutan agama dan kepelbagaian etnik. Peranan pentadbiran dilakukan oleh kuasa eksekutif dengan dasar-dasar yang membela rakyatnya. Dalam apa-apa situasi sekalipun, rakyat yang menjadi fokus.


Jika raja dan eksekutif benar-benar berpaksikan dan menjaga kepentingan rakyat, situasi "menang sorak kampung tergadai" tidak mungkin berlaku. Rakyat yang sememangnya berhak untuk mendapatkan pembelaan tanpa mengira fahaman politik, agama dan etnik perlu diberikan haknya.


Raja dan eksekutif tidak seharusnya terlibat dalam sebarang bentuk kepentingan yang sama dengan rakyat sama ada dari segi ekonomi atau sosial tetapi perlu memastikan sebarang bentuk yang mengurangkan kepentingan rakyat seperti penyelewengan dalam pentadiran dikurangkan dan seterusnya dihapuskan.


Keduanya ialah peranan pembesar atau penasihat istana yang tidak berfungsi untuk memperkukuh fungsi raja sebagai payung. Mereka memberi nasihat yang salah, iaitu raja perlu menjadi salah seorang pemain dalam acara tersebut dengan meletakkan taruhan sebuah kampung, iaitu simbol harta milik rakyat.


Raja perlu mengambil kesempatan ini kerana pembesar istana sedia untuk merancang konspirasi menukarkan ayam baginda dengan ayam Pak Kaduk. Pembesar istana seharusnya bersikap sokong mengukuhkan pagar dengan menasihatkan raja bahawa baginda tidak perlu masuk campur dalam acara kampung yang melibatkan kepentingan ekonomi dan sosial rakyat atau tidak meletakkan kampung halaman Pak Kaduk sebagai syarat taruhan.


Pembesar istana berselindung di belakang raja dan yang dilihat adalah pertembungan antara raja dengan rakyatnya. Mereka tergamak merampas tanah Pak Kaduk dengan cara tipu helah dan konspirasi yang licik sehingga tiada apa-apapun harta milik Pak Kaduk yang tinggal. Pak Kaduk menjadi mangsa pembesar istana untuk menambahkan koleksi harta raja dan mengekalkan kemuliaan mereka pada pandangan umum.


Dalam merancang konspirasi ini, apakah bentuk perbincangan antara pembesar atau penasihat istana dengan Pak Kaduk? Adakah wujud unsur-unsur ugutan hingga Pak Kaduk sanggup menukarkan ayam sabungnya dan pada masa yang sama mempertaruhkan semua hartanya?


Perkara-perkara tersirat yang berlaku antara pembesar atau penasihat istana dengan Pak Kaduk tidak pernah dibincangkan secara terbuka sedangkan pelaku utama tercetusnya menang sorak kampung adalah dalam kalangan yang rapat dengan istana. Mereka boleh sahaja menukarkan ayam Pak Kaduk tetapi tidak meletakkan kampung halaman beliau sebagai taruhan. Kenapa pembesar atau penasihat istana tidak melakukan perkara begini?


Matlamat mereka hanyalah diri mereka sendiri dengan meletakkan keselesaan raja sebagai pelindung kerana jika raja dalam keadaan selesa, mereka juga akan selesa.
Jika dinukilkan kisah ini dengan sistem pemerintahan moden, pembesar atau penasihat istana adalah kalangan mereka yang dari segi pendidikannya jauh lebih bijak. Jika "menang sorak kampung tergadai" tidak ingin diulangi, mereka seharusnya benar-benar berfungsi untuk memperkukuh institusi raja dalam konteks raja berperlembagaan.


Begitu juga dengan kuasa eksekutif, penasihat mereka harus berfungsi untuk memperkukuh kuasa yang membela rakyat. Kuasa eksekutif tidak harus menjadi ahli korporat atau peniaga atau menjadikan mereka (kroni) sebagai penasihat kerana akan wujud percanggahan kepentingan dengan rakyat. Kecualilah jika ahli korporat tersebut bersedia untuk membela rakyat.


Setelah 50 tahun negara ini merdeka amat sukar untuk rakyat bertemu dengan ahli korporat yang rapat dengan eksekutif yang menjadikan rakyat sebagai fokus pembelaan. Rakyat sering kali menjadi mangsa kepada ahli korporat yang berkepentingan sendiri khususnya mereka yang ada kaitan dengan eksekutif.


Bagi rakyat terbanyak, walau apapun yang dilakukan oleh raja dan pembesar istana namun ketaatan dan kesetiaan kepada raja tidak terurai. Apabila Pak Kaduk bersorak melihat ayam miliknya yang telah berpindah milik itu menang, dia tetap bersorak kerana baginya yang menang ialah rajanya. Tanahnya digadai kepada rajanya sendiri kerana Pak Kaduk sedar dalam apa-apa situasi sekalipun, rakyat akan mengalah dengan kehendak rajanya.


Oleh sebab itulah Pak Kaduk tidak pernah menyusahkan rajanya untuk merayu bagi mendapatkan semula tanah kampung halamannya kerana dia sedar jika raja berfungsi sebagai payung yang menaungi rakyatnya, raja dan penasihat baginda tidak akan tergamak mengambil hartanya.


Sesuatu yang masyarakat umum lupa atau sengaja dilupakan adalah tanah yang tergadai itu ditebus semula oleh Pak Kaduk tanpa bantuan raja atau pembesar istana. Maknanya, dalam erti kata lain rakyat sendiri yang akan menebus harta mereka akibat kerakusan pemerintah mereka sendiri.


Apabila berlaku krisis politik di Perak, frasa "menang sorak kampung tergadai" dan kisah Pak Kaduklah yang dirujuk. Untuk berlaku adil kepada semua pihak yang terlibat dalam kisah tersebut dan sebagai panduan nasib rakyat khususnya orang Melayu di negara ini, kisah Pak Kaduk seharusnya diteliti secara menyeluruh.
Kisah sebelum dan sesudah menang sorak kampung tergadai perlu diperhalusi agar kesalahan tidak hanya diletakkan ke atas bahu rakyat. Semua pihak harus melihat diri sendiri khususnya tentang peranan dan fungsi masing-masing dalam memperkukuh aspirasi rakyat yang juga menjadi aspirasi negara.


Kepentingan peribadi tidak termasuk dalam kamus setiap pihak yang mengaku sebagai menjaga hak dan kepentingan rakyat.
Kisah Pak Kaduk sebenarnya tidak berakhir di situ. Setelah hartanya ditebus kembali, beliau dilantik sebagai salah seorang pembesar istana untuk membantu raja membawa balik Puteri Limau Purut.


Walaupun pelbagai interpretasi boleh ditafsirkan namun kisah Pak Kaduk dan menang sorak kampung tergadai tidak harus dilihat sebagai hanya kealpaan rakyat tetapi perlu juga ditafsirkan sebagai manifestasi kerakusan dan keegoan pemerintah serta individu di sekeliling mereka dalam melaksanakan fungsi dan peranan mereka.


Dalam konteks krisis politik di Perak, harapan anak-anak Perak ialah semua yang terlibat dapat bermuhasabah diri secara jujur dan ikhlas serta memahami sedalam-dalamnya sebelum dan sesudah peristiwa "menang sorak kampung tergadai" dalam erti kata melihat peranan dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan amanah rakyat.


“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”

IMAM BESAR AJAK KE MASJID, MENTERI BESAR GALAK KE PANTAI?

Oleh : Mat Zain Mat Isa [http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21836&Itemid=1]

Hari Isnin, 20 Julai 2009, bersamaan 27 Rejab 1430H, umat Islam seluruh dunia memperingati peristiwa Israk dan Mikraj. Peristiwa besar dan antara yang terpenting dalam sejarah permulaan Islam itu membawa bersamanya lautan iktibar dan hikmah yang kekal menjadi panduan dan peringatan kepada umat Islam hingga ke akhir dunia.

Di antara pengajaran dan perkara utama ditonjolkan menerusi apa yang dialami Rasulullah s.a.w. di dalam peristiwa itu ialah berkaitan kepentingan mendirikan solat. Menerusi peristiwa Israk dan Mikraj Baginda s.a.w. menerima syariat mendirikan solat lima waktu sehari semalam.


Diriwayatkan juga Nabi Muhammad s.a.w. telah mengimami solat bersama para anbiya dan mursalin. Episod itu bukan sahaja mengisyaratkan Baginda s.a.w. sebagai penghulu segala anbiya dan mursalin, malah kepimpinan beliau itu dikaitkan pula dengan penghormatan diberikan oleh sekalian mereka dalam memimpin ibadat utama kepada Allah itu.


Kejadian itu juga dijadikan iktibar betapa Islam amat menekankan solat berjamaah. Sebab itu setiap kali para asatizah dan ulama menceritakan Israk dan Mikraj, mereka tidak akan ketinggalan mengaitkannya dengan kepentingan menjaga solat dan memakmurkan masjid menerusi solat berjamaah.


Amat malang bagi umat ini, meski pun peringatan dan penekanan mengenai kepentingan solat berjamaah sering diulangsebut pelbagai pihak yang menitikberatkan amalan itu, ia masih terlalu jauh untuk menjadi tabiat harian umat Islam.


Fenomena masjid dan surau yang kosong dan lengang terzahir di mana-mana. Pihak pemerintah pula lebih gemar memperbanyakkan jumlah masjid berbanding mengambil daya usaha memperbanyakkan jumlah anggota kariah yang melazimi masjid sedia ada untuk berjamaah.


Mereka lebih ghairah mengeluarkan belanja menghias dan memperindahkan masjid dan surau berbanding memakmurkannya dengan berbagai aktiviti berpatutan dan berterusan di situ.

Fenomena ini agak menyeluruh. Sebab itu apabila berlaku kejadian 'sejadah terapung' di Masjid Kristal, Kuala Terengganu, akhir bulan lalu, ada pandangan mengaitkannya dengan peringatan Allah agar umat Islam memperbetulkan kepincangan ini.


Sebuah akhbar Inggeris, 30 Jun lalu memetik ulasan Imam Besar Negeri Terengganu, Ustaz Aizi Saidi Abdul Aziz mengenai kejadian yang dianggap aneh dan menggemparkan itu.


"Tidak perlu panik. Kejadian itu adalah ingatan kepada umat Islam agar tidak mengabaikan tanggungjawab menunaikan solat berjamaah," ujarnya.


Menurut laporan akhbar itu, seorang wanita dari Seremban yang menziarahi masjid popular di tengah Sungai Terengganu itu terserempak dengan fenomena pelik itu. Beliau dikatakan sempat merakamkan kejadian 'sejadah terapung' itu menggunakan kamera telefon bimbitnya.


Penyebaran cerita itu dikatakan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat berdekatan. Aizi Saidi bagaimana pun mengaitkan kejadian itu sebagai gambaran sikap tidak ambil berat rakyat negeri Terengganu dengan tuntutan menunaikan solat berjamaah.


Beliau malah mengakui fenomena masjid kosong semakin menjadi lumrah di negeri itu. Katanya, Terengganu mempunyai masjid yang sangat banyak, tetapi jumlah jemaah yang memakmurkannya amat mendukacitakan.


"Sebilangan masjid kita malah kekurangan ahli jemaah walaupun ketika solat Jumaat," akhbar itu memetik pengakuan beliau.


Pengakuan terus-terang itu bukan suatu yang mengejutkan. Ia bukan cerita baru. Cerita masjid-masjid di Terengganu kosong dan lengang kedengaran sejak berdekad dulu.


Hanya buat beberapa tahun di zaman pemerintahan PAS, fenomena itu diperbaiki. Sebahagian besar masjid milik kerajaan kelihatan "basah" dan makmur. Jumlah anggota kariah yang menghadiri masjid meningkat mendadak di serata negeri. Kemakmurannya ditambah dengan siri kuliah dan tazkirah yang silih berganti.


Perkembangan positif dan membanggakan itu bagaimana pun susut dan beransur pupus ekoran tindakan politik oleh Barisan Nasional (BN) yang mengambil alih pemerintahan pada 2004.


Ia dimulakan dengan pemansuhan semua Jawatankuasa Masjid Mukim (JMM) dilantik oleh kerajaan PAS. BN menggantikannya dengan kumpulan manusia yang sealiran dengan fahaman politiknya.


Keghairahan BN membalas dendam kepada penyokong parti lawan di peringkat kampung juga gagal mengambilkira keperluan menjaga kemakmuran masjid. Orang yang BN lantik sebagai Ahli JMM sebahagian besarnya bukan dari jenis manusia yang dekat dengan masjid. Satu-satunya kelayakan diambil kira ialah pendirian dan kecenderungan politik mereka yang memihak BN.


Akhirnya berlakulah fenomena masjid-masjid yang kosong dan kontang. Jumlah ahli kariah yang berjamaah merosot mendadak. Bilangan majlis ilmu juga tidak lagi sekerap sebelumnya. Sebahagian besar tenaga pengajar dan ustaz terlibat memberikan kuliah dan tazkirah tidak lagi diberikan ruang meneruskan usaha dakwah dan pengajaran agama.


Sikap sepi dan tidak serius BN terhadap usaha memakmurkan masjid amat terserlah. Mereka turut menganjurkan majlis memperingati Israk dan Mikraj. Ingatan dan ajakan kepada hadirin agar sentiasa mengunjungi masjid dan mendirikan solat secara berjamaah turut disuarakan para penceramah di majlis itu.


Namun, suratan atau kebetulan, petang menjelang 27 Rejab (Ahad lalu) juga kerajaan negeri di bawah Menteri Besar, Dato' Ahmad Said turut mengumumkan satu agenda penting dalam kalendar pelancongan negeri. Ia telah memutuskan akan menghidupkan kembali 'Pesta Main Pantai', satu pendekatan yang amat bertentangan dengan hasrat memakmurkan masjid.


Pesta itu adalah amalan tradisi masyarakat Terengganu sejak dulu. Ia dikatakan dibuat oleh masyarakat kampung yang bertanam padi sebagai acara hiburan mereka selepas selesai musim menuai. Mereka akan membawa keluarga ke tepi pantai, mendirikan khemah dari kayu atau buluh. Daun kelapa berpelepah akan digunakan sebagai dinding dan atap khemah.


Mereka akan berkampung di situ buat beberapa hari sambil berehat dan mengadakan aktiviti sukan rakyat dan persembahan hiburan kebudayaan.


Pesta itu diteruskan di era moden dengan sedikit pengubahsuaian. Ia bagaimana pun terhenti seketika sebelum ini. Pandangan beberapa pihak, terutama ulama dan pemimpin agama diambil kira. Pesta sebegitu didapati banyak mengundang kesan tidak baik kepada masyarakat, terutama berhubung gejala sosial dan dorongan melakukan maksiat.


Kini, BN Terengganu telah berkeputusan menghidupkannya kembali. Tidak dapat dipastikan pandangan ulama dan tokoh agama mana yang mereka rujuk.


Pesta itu bakal dilangsungkan selama dua minggu pada awal bulan depan. Kerajaan negeri menyandarkan rasionalnya kepada melaksanakan agenda pelancongan, menghidupkan seni warisan dan kebudayaan, serta hiburan kepada rakyat.


Memang itulah rasional yang paling mudah dan lumrah digunakan mana-mana pihak untuk menghidupkan sesuatu yang mendapat tentangan sebahagian anggota masyarakat.


Kita juga tidak terlalu jumud sehingga menolak sepenuhnya aktiviti budaya dan seni warisan. Apatah lagi sesuatu itu dikaitkan dengan agenda pelancongan yang dibuktikan dapat menambahkan pendapatan kepada negeri.


Bagaimanapun, sepertimana dibuktikan banyak pihak sebelum ini, penganjuran pesta seumpama itu lebih banyak mudarat berbanding manfaat, terutama terhadap akhlak dan moral umat Islam.


Ia menjadi medan sangat kondusif dan dorongan kepada kejadian yang menyalahi hukum dan suruhan agama. Apatah lagi dalam keadaan biasa tanpa pesta sebegitu pun, kerajaan sudah menghadapi suasana amat sukar menbendung dan mencegah maksiat dan mungkar.


Mengambil kira fenomena kebobrokan sosial dan keruntuhan akhlak masyarakat mutakhir ini, pengumuman kerajaan negeri Ahad lalu yang mahu menghidupkan kembali pesta pantai dilihat amat bercanggah dengan semangat sambutan Israk dan Mikraj.


Ekoran itu ada suara dalam masyarakat negeri itu yang mengatakan, "Imam Besar bersungguh ajak rakyat ke masjid, Menteri Besar pula anjur program galakkan rakyat bermain di pantai".


Tindakan itu bukan sahaja membuktikan kerajaan tidak ambil pusing seruan sebegitu baik oleh Imam Besar Negeri, malah BN sekali lagi tersilap kaedah dan cara untuk mengubati penyakit sosial yang melanda masyarakat.


“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”

Monday, July 6, 2009

SEBAHAGIAN BESAR PARA PEMIMPIN UMNO ADALAH SYAITAN BESAR

Oleh : Tun Telanai

Laporan harakahdialy.net menyebut banglo mewah kepunyaan Khir Toyo bernilai RM24 juta bukanlah atu perkara yang mengejutkan, malah ia menjadi satu perkara biasa bagi sebahagian besar pemimpin UMNO. Mereka menjadikan medan politik sebagai satu kaedah mencari kekayaan dan kemewahan secara melampau.

Oleh sebab itulah setiap kali UMNO mengadakan pemilihan jawatan dalam parti bagaikan hendak runtuh satu dunia dibuatnya kerana untuk merebut jawatan. Semakin tinggi jawatan seseorang itu dalam haeriki UMNO, maka semakin besar pengaruh dan kuasanya. Melalui kuasa, mereka boleh membuat apa sahaja yang mereka mahu. Merembat, merompak dan memfaraidkan harta rakyat semahu-mahunya untuk membuncitkan perut masing-masing.

Dengan kuasa yang mereka pegang, bukan untuk membela rakyat, tetapi untuk memperhambakan rakyat dan mereka tetap menjadi tuan. Semua badan-badan kerajaan dijadikan pencacai dan barua kepada para pemimpin UMNO jenis ini. SPR, SPRM, PDRM, AG dan Kehakiman adalah barua terpenting kepada UMNO. Dajal-dajal ini menjadi benteng pertahanan mempertahankan kuasa bagi membolehkan para pemimpin UMNO meragut dan merompak harta-harta rakyat dengan semahu-mahunya.

Mereka tidak pernah puas. Rakyat menderita. Mereka adalah SYAITAN-SYAITAN BESAR yang merosakan agama, bangsa dan negara.

Ikuti sepenuhnya laporan harakahdaily.net ini:

RUMAH KHIR TOYO RM24 JUTA DI SHAH ALAM
http://www.harakahdaily.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21574&Itemid=1


SHAH ALAM, 6 Julai (Hrkh) - Rumah kediaman mantan Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Dr Mohamed Khir Bin Toyo dekat sini dibina dengan kos keseluruhan sebanyak RM24 juta.

Nilai ini adalah lebih mahal daripada harga istana idaman yang dimiliki oleh Allahyarham Datuk Zakaria di Klang yang dibina di tengah-tengah perumahan rakyat.
Banglo tersebut yang terletak di Jalan Suasa, Seksyen 7 dekat sini dibina diatas dua lot tanah yang dicantumkan dan kedua-dua tanah ini berjumlah RM4 juta dengan keluasan 52,041 kaki persegi.


Tanah pertama yang bernombor HSD 22904 di lot PT 62, Seksyen 7 dengan keluasan 31,794 kaki persegi berharga sebanyak RM2.9 juta iaitu RM93 ringgit untuk satu kaki persegi yang dibeli dari sebuah syarikat Ditamas Sdn. Bhd.


Syarikat tersebut dimiliki oleh Shamsuddin Hayroni yang merupakan sahabat baik kepada Mantan Menteri Besar Selangor itu.


Namun, harga yang dibeli untuk tanah kedua yang bernombor HSD 22905 adalah lebih murah iaitu RM900,000 iaitu RM46 untuk satu kaki persegi di di lot PT 65 seksyen 7, seluas 20,427 kaki persegi.


Kedua-dua tanah ini mempunyai tempoh pajakan selama 99 tahun yang bermula sejak 20 Mac 1987 dan berakhir pada 19 Mac 2086 dan ia didaftarkan dibawah nama Mohamad Khir Toyo dan isterinya, Zahrah Kechik.


Demikian fakta yang didedahkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun), Sekinchan, Ng Suee Lim ketika ditemui selepas membawa pemberita meninjau banglo tersebut yang beliau sifatkan sebagai Istana Khir Toyo.


Katanya, harga rumah ini lebih kurang RM18 juta dan belum dicampurkan dengan harga perabot yang diimport sepenuh dari Bali. Jadi semuanya berharga RM20 juta dan dicampur pula dengan harga tanah yang berjumlah RM4 Juta.


"Harga sebuah pintu gerbang sahaja berharga, RM290,000. Persoalannya, saya bukan ada hasad dengki atau pun iri hati kerana beliau memiliki rumah sebesar ini.
"Tetapi sekiranya, dia mampu dan memiliki kekayaan dari sumber yang halal, saya tiada masalah malah saya ucapakan tahniah.


"Apa yang saya nampak sebelum ini, dia merupakan seorang doktor gigi biasa," katanya


Apabila lapan tahun katanya, dia menjawat jawatan Menteri Besar Selangor, dia mampu untuk membina sebuah rumah sebesar itu.


"Setahu saya sebagai seorang penjawat awam, Menteri Besar Selangor tidak boleh berniaga dan tidak boleh terlibat dalam apa-apa aktiviti perniagaan termasuk semua Adun dan Speaker," katanya.


Menurut beliau, gaji Menteri Besar hanya RM48,000 yang meliputi semua elaun dan makan minum dan gaji pembantu semua ditanggung oleh Kerajaan Negeri dan ini bermakna gaji seorang menteri besar alam tempoh setahun sebanyak, RM576,000, gaji Khir Toyo sewaktu menjadi menteri besar.


Katanya, selama lapan tahun gaji keseluruhan yang beliau dapat dalam masa lapan tahun RM4.7 juta termasuk 'interest', belum tentu dapat mengumpul kekayaan sebanyak itu.


Beliau mendesak Khir Toyo beri penjelasan mengenai isu ini, daripada jumlah ini, bolehkan memiliki banglo sebesar ini. Dari mana sumber, rakyat nak tahu, sebab kerajaan negeri Selangor yang baru ini sedang mengamalkan dasar ketelusan.


Dalam sidang media yang sama, beliau ditanya adakah beliau akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), katanya, tidak perlu membuat laporan di SPRM.


"Saya tak perlu lapor sebab secara peribadi saya tidak berapa yakin dengan keberkesanan dan peranan badan itu dan apa yang saya nampak sebelum ini banyak mengecewakan. Biar rakyat yang memutuskan, terpulang kepada budi bicara SPRM untuk menyiasat atau tidak," katanya.


“UMNO TIADA, RAKYAT SEJAHTERA”